Uprawa marihuany. Co za nią grozi? Jak uniknąć kary? [OPINIA PRAWNA]

11
hodowla marihuany na wlasny uzytek
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana
Medyczna Marihuana

Walka z mafią

W Polsce ciągle mówi się o walce z handlarzami narkotyków. Politycy, zwłaszcza z prawej strony sceny politycznej, żądają zaostrzenia kar dla dilerów. Tworzy się w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii coraz to nowe przestępstwa. Wszystko te kroki uzasadniane są rzekomym wzrostem zagrożenia ze strony grup przestępczych. Międzynarodowe szajki mają przemycać kokainę przez polskie porty do Europy. Zza wschodniej granicy iść do Polski ma kontrabanda z heroiną. Z kolei plantatorzy z Holandii mają otwierać plantacje konopi indyjskich w polskich szklarniach.

Walka z ludźmi

growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox
growshop, growbox

Palacz trawki powinien orientować się, co dzieje się na froncie walki z narkotykami. Nie jest zagrożony tylko karą za posiadanie konopi indyjskich. Wiele przepisów skierowanych przeciwko mafii narkotykowej może rykoszetem uderzyć także w niego. Dzieje się tak dlatego, że w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii nie ma rozróżnienia, czy popełniono przestępstwo narkotykowe po to, aby zaspokoić własne potrzeby, czy też chodziło o handel. Na podstawie tego samego artykułu może odpowiadać konsument konopi indyjskich jak i członek gangu.

Uprawa

Jednym z takich artykułów jest art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na podstawie tego artykułu karalne jest uprawa i zbiór konopi indyjskich. Karalne jest także ich wytwarzanie. Prokuratura rozróżnia, że uprawa konopi indyjskich zachodzi wtedy, gdy roślina jest jeszcze w ziemi, a wytwarzanie zaczyna się wtedy, gdy została zebrana i przygotowana do dalszej obróbki. Zarzut wytwarzania dostaje się zazwyczaj wtedy, gdy konopie się suszy i porcjuje. Nie ma to w praktyce wielkiego znaczenia. Za uprawę i zbiór konopi indyjskich jak i wytwarzanie grozi kara 3 lat więzienia.

Uprawa znacznych ilości

plantacja_marihuany

W art. 63 ust. 3 ustawy przewidziano surowszą karę w razie uprawy, która może dostarczyć znacznych ilości konopi indyjskich. To ile konopi stanowi znaczną ilość zasadniczo uzależnione jest od opinii biegłego toksykologa. On ocenia, ile z uprawy można sporządzić porcji narkotyku. Ponadto sądy różnie oceniają znaczną ilość. Dla niektórych sądów 100 porcji narkotyku jest już znaczną ilością. Inne podchodzą bardziej racjonalnie i do takiej ilości zaliczają kilka, a nawet kilkanaście tysięcy porcji. Dlatego tak ważne jest w postępowaniu karnym rzetelne zważenie konopi indyjskich.

Jak się bronić?

W przypadku uprawy, inaczej niż w przypadku posiadania, nie ma możliwości umorzenia postępowania karnego. To nie oznacza, że nie można się bronić. Przykładowo można zeznać do protokołu, że jest się osobą używającą konopi indyjskich i były one przeznaczone na własne potrzeby. Podkreślić trzeba fakt ujawnienia niewielkiej ilości konopi indyjskich, co dodatkowo przemawia za konsumenckim przeznaczeniem. Wyjaśnić można motywy uprawy konopi odwołując się np. do niechęci kontaktowania się z przedstawicielami świata przestępczego. Sądy też przychylnie patrzą się na dobrowolny udział w terapii związanej z używaniem konopi indyjskich. Zaświadczenie np. z poradni Monar często uwiarygadnia wyjaśnienia oskarżonego. Dzięki niemu można się także na podstawie art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii starać o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Polska daleko w tyle

Jak widać polski ustawodawca surowo potraktował uprawę konopi indyjskich, mimo że mogą służyć własnej konsumpcji. Nie ma możliwości bezwarunkowego umorzenia postępowania karnego jak w przypadku posiadania niewielkich ilości. Polskim przepisom daleko jest do rozwiązań np. z Czech, gdzie uprawa konopi jest znacznie łagodniej traktowana.

OPINIA PRAWNA: UPRAWNIENIA POLICJI W SPRAWIE O UPRAWĘ KONOPI INDYJSKICH

 

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 14. 1 W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń (…)

Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: (…)

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

 

Policja uzyskuje informacje o możliwości popełnienia przestępstwa z różnych źródeł. W ramach czynności dochodzeniowo-śledczych przesłuchiwani są podejrzani i świadkowie. W trakcie przesłuchania takie osoby mogą ujawniać informacje cenne dla Policji, w tym informacje o uprawie konopi indyjskich. Drugą grupą czynności pozwalających zdobyć Policji wiedzę w tym zakresie są czynności operacyjno-śledcze. W Policji działają wyspecjalizowane komórki, których funkcjonariusze pracujący po cywilnemu (zwani potocznie kryminalnymi) korzystają z osobowych źródeł informacji lub pracują pod przykrywą. Pracując pod przykrywka mogą chcieć np. kupić hodowane konopie indyjskie. Policja uzyskuje też informacje od innych organizacji. Przesyłanie poczta przesyłek z dużą ilością nasion konopi indyjskich może wzbudzić zainteresowanie. Wtedy Policja informowana jest o takim zdarzeniu i może dokonać po pewnym czasie przeszukania miejsca zamieszkania adresata.

 

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego

Art. 220.

§ 1. Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ.

§ 2. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone.

§ 3. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

 

Policja może dokonać przeszukania miejsca zamieszkania na podstawie dwóch przepisów. Zgodnie z art. 220 § 1 i § 2 kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu okazując uprzednio ten dokument osobie zamieszkującej w danym miejscu. W wypadkach niecierpiących zwłoki, które wiążą się np. z obawą zniszczenia materiału dowodowego, Policja może przeszukać na podstawie legitymacji służbowej. W sprawach o uprawę konopi indyjskich w praktyce Policja przeszukuje na podstawie legitymacji służbowej. Przed organem nadzorujacym działania Policji trudno udowodnić, że nie zachodził wypadek niecierpiący zwłoki. Dlatego tak ważne jest żądanie zgłoszone do protokołu zatwierdzenia przeszukania. Policjanci powinni poinformować o możliwości zgłoszenia takiego żądania. W przepisach prawa brak jest zakazu dokumentowania np. za pomocą kamery w telefonie czynności dokonywanych przez Policję. Warto mieć jakiś dowód na przebieg przeszukania. W sytuacjach wątpliwych ułatwia to skarżenia czynności Policji.

Jeżeli Policja ujawni w mieszkaniu uprawę konopi indyjskich odpowiedzialność karna zależy przede wszystkim od liczby ujawnionych krzaków.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Uprawa kilku krzaków konopi indyjskich pociągać powinna kwalifikację prawną na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Osoba uprawiająca np. 30 krzaków może spodziewać się już zarzutu na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wymiar kary wpływa nie tylko ilość uprawianych krzaków. Sąd przy wymiarze kary zasadniczo bierze pod uwagę przeznaczenie uprawianej marihuany. W przypadku uprawy na własny użytek sądy łagodniej traktują plantatorów. Wyjaśnienia podejrzanego plantatora idące w tym kierunku wskazują, że jest on osobą używającą marihuany. W oczach sądu używanie narkotyków stanowi problem zarówno indywidualny jak i społeczny. Dlatego dodatkowo polepszyć sytuację może podjęcie jakiejś formy leczenia np. w poradni Monar.

W przeciwieństwie do posiadania niewielkich ilości na własny użytek w przypadku uprawy paru krzaków w takim samym celu nie ma możliwości umorzenia postępowania karnego. Istnieje jednak szczególny przepis umożliwiający uniknięcie kary i wpisu do rejestru osób skazanych za przestępstwo (Krajowy Rejestr Karny).

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 72. 1. Jeżeli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie.

2. Po podjęciu postępowania prokurator, uwzględniając wyniki leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym, postanawia o dalszym prowadzeniu postępowania albo występuje do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania.

3. Na postanowienie o dalszym prowadzeniu postępowania podejrzanemu przysługuje zażalenie (…)

 

Art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii może być zastosowany do każdego użytkownika konopi indyjskich. Co prawda mowa jest w nim o konieczności uzależnienia lub używania szkodliwego. Większość użytkowników konopi indyjskich nie odczuwa żadnych szkód wynikających z palenia marihuany. Jednak ustawodawca w art. 4 pkt 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tak zdefiniował używanie szkodliwe, że nawet okazjonalne używanie narkotyków miękkich mieści się w tej definicji. Żeby wniosek o zawieszenie postępowania na czas leczenia miał szanse na pozytywne rozpoznanie uprawa konopi indyjskich musi być zakwalifikowana na podstawie art. 63 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Tylko bowiem te przepisy przewidują karę mniejszą niż 5 lat, która to kara stanowi granice dla zastosowania dobrodziejstwa zawieszenia postępowania na czas leczenia. Tak więc ta instytucja nie jest dla dużych plantatorów. Do wniosku powinno się dołączyć zaświadczenie z odpowiedniej placówki o przyjęciu i ewentualnym postępie leczenia. We wniosku należy zaznaczyć jak długo ma trwać leczenie i uzasadnić potrzebę jego przeprowadzenia. W razie pozytywnego rozpoznania wniosku prokurator zawiesza postępowanie na czas leczenia. Po zakończeniu leczenia decyduje o dalszym prowadzeniu postępowania karnego lub jego warunkowym umorzeniu. Najważniejsza okolicznością braną pod uwagę przy tej decyzji jest zaświadczenie o przebiegu leczenia. Przerwanie leczenia raczej na pewno spowoduje dalsze prowadzenie postępowania i skazanie w normalnym trybie. Jeżeli prokurator postanowi dalej prowadzić postępowania podejrzanemu w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia przysługuje zażalenie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma wiele zalet. Przede wszystkim okres zawieszenia jest krótszy niż przy skazaniu w normalnym trybie na karę pozbawienia wolności w zawieszaniu. Po drugie nie ma się „zabrudzonych” papierów. Najważniejsza zaletą jest to, że plantatorowi nie jest wymierzana żadna kara za uprawę.

Gdzie szukać pomocy?

Obecnie w Polsce w dwóch miastach prowadzone jest poradnictwo prawne

dla osób złapanych z narkotykami:

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych
ul. Marszałkowska 85 00-683 Warszawa
+48 22 400 50 43
tel. kom. 517 933 301
rzecznik@politykanarkotykowa.com

Poradnictwo prawno-psychologiczne

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Krakowie
ul. Św. Katarzyny 3 31-063 Kraków
+48 12 430 61 35
poradnia@monar.krakow.pl

 

 

Autor: Krzysztof Grabowski, prawnik prowadzący od 6 lat sprawy użytkowników narkotyków

Promocja
Promocja
Promocja
Promocja

11 KOMENTARZE

  1. Pan prawnik chyba nie do konca sie zna na prawie narkotykowym, kazda sprawe narkotykowa mozna umozyc o ile gorna granica za czyn nie przekracza 5ciu lat:) bodajze pkt 72 lub 73 UOPN mowi, ze jezeli osoba jest uzalzniona i podda sie leczeniu, po odbyciu takowego sad sprawe moze umozyc. pozdrawiam.

  2. Wszyscy liczą na legal, po co? Wystarczy depenalizacja prawa do posiadania np, 3g suszu na własny użytek albo 1 roślina

    • Wystarczy? A kim jest Państwo żeby mówić mi co mam spożywać i w jakich ilościach? Czy nie jestem wolnym człowiekiem, żeby samemu o tym decydować? Jeśli ktoś przekroczy limity dalej będzie odpowiadał jak przestępca z kpk. Poza tym jakbym chciał kupić sobie cysternę wódki to nie ma problemu więc mogę posiadać ile mi się żywnie podoba dopóty kupiłem alkohol w sklepie z akcyzą (czytaj Państwo ma z tego zyski). Nie wypisuj tego typu bzdur bo są szkodliwe.

  3. Policja w tym kraju jest śmieszna próbują wymusić zeznania na siłę przy czym strasza zatrzymanych nie dajmy się tym niedouczonym w większości przypadków osłom (bo inaczej tego nie da sie nazwać) zastraszyć i zawsze trzeba iść w zaparte.

  4. Ludzie w Polsce całkiem zbaranieli? Pozwalają na jawne i bezczelne bezprawie sejmowo policyjne! To przecieżmoje prawo zasadzic co mi sie podoba na moim balkonie i zjeść to zapalić ,albo w ramki oprawić i ogladać. Taki policjant , który chce mi to ukraśc to zwykły bandyta , którego mam prawo nawet zabic za najście z bronią. Jak długo jeszcze Polacy bedpozwalać rzadzącym bandytom na bezprawie?

  5. Czy ktoś orientuje się jak wygląda uprawa konopii w domu a wychowywanie malego dziecka? Czy mogliby zabrać dziecko ?

  6. a czy ktoś orientuje się co dokładnie grozi za 9 krzaków i ponad 200g suszy? zawineli mojego chłopaka który już siedział za to 2.5 roku wyszedł za dobre sprawowanie pól roku wcześniej i teraz 9.04 znowu wpadł bo jakas szmata sprzedała …. blagam pomóżcie mi jakos go bronic bo nie zniose kolejnego razu i on tez nie …

Comments are closed.